Voorwaarden.

De kleine lettertjes die we graag delen

Artikel 1 – Het aanbod

1. De verkoper doet mondeling, schriftelijk of digitaal een aanbod welke gedurende de daarbij aangegeven termijn geldig is. Indien er geen termijn is aangegeven geldt het aanbod gedurende twee dagen, mits de auto nog beschikbaar is.
2. Wanneer de verkoper een vergissing in het aanbod maakt bindt dit de verkoper niet.
3. Shift Up B.V. besteedt grote aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. Shift Up B.V. behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website of andere online informatie te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen. Shift Up staat niet in voor de inhoud en het functioneren van websites van derden en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Artikel 2 – De overeenkomst

1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk of digitaal vast en geeft de koper hier een kopie van. De afspraak tussen koper en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.
2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen binden Shift Up B.V. alleen wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Shift Up B.V.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke of digitale overeenkomst staan in ieder geval:
– de prijs en omschrijving van de door verkoper aan koper te leveren auto, onderdelen, of accessoires;
– de prijs en omschrijving van de auto die verkoper van koper inkoopt / inruilt
– de leveringsdatum en/of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd. Wanneer de leveringsdatum om wat voor een reden dan ook uitloopt brengt verkoper koper hiervan op de hoogte en kan hij zich beroepen op overmacht.

Artikel 4 – De aanbetaling

1. Verkoper hanteert standaard een aanbetaling van € 1.000,- op alle overeenkomsten voor de levering van auto’s. Dit is een vooruitbetaling op de tussen verkoper en koper overeengekomen koopsom.
2. Er kan tussen verkoper en koper worden afgeweken van de hoogte van de aanbetaling.

Artikel 5 – Prijswijzigingen

De verkoper kan de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. Deze worden ten allen tijde doorberekend aan de koper. Wanneer dit het geval is brengt verkoper de koper zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan.

Artikel 6 – Het risico voor de auto

1. Gaat de door koper gekochte auto bij verkoper kapot of verloren, voordat de auto aan de koper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
2. Gaat de door verkoper in te kopen auto van koper kapot, krijgt deze beschadigingen die ten tijde van de overeenkomst nog niet aan de orde waren, of gaat de auto verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de koper.

3. Schade die verkoper leidt door het door koper niet correct aanleveren van het kentekenbewijs en/of de hiervoor benodigde papieren komt voor rekening van koper.

Artikel 7 – Levering en verzuim

1. Bij een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto, onderdeel of accessoire moet de koper de verkoper eerst in gebreke stellen. Verkoper krijgt dan nog een termijn van drie weken om de auto, onderdeel of accessoire af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.

2. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de koper nodig:
– als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
– wanneer de aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de koper dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 8 – Annuleren

1. De koper kan de overeenkomst binnen zeven dagen annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is. Dit dient de koper schriftelijk of digitaal kenbaar te maken.
2. Wanneer koper binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst annuleert is de aanbetaling verschuldigd aan verkoper. Wanneer de aanbetaling nog niet is voldaan dient dit bedrag door koper alsnog voldaan te worden aan verkoper.

3. Wanneer koper na 24 uur na het sluiten van de overeenkomst annuleert is de door verkoper geleden schade vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken met een minimum van € 1.000,-.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na zeven dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de koper schriftelijk melden dat de koper de overeenkomst alsnog moet nakomen. De koper kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.
5. De mogelijkheid tot annuleren vervalt wanneer de auto, het onderdeel of de accessoire door verkoper aan koper reeds is geleverd.

Artikel 9 – Stallingskosten

1. Als de koper de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de auto klaar staat, dan kan verkoper een redelijke vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 10 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires

1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is enkel de garantie van toepassing die door de fabrikant of importeur wordt gegeven.
2. Op gebruikte auto’s geeft de verkoper standaard garantie. De duur van deze garantie staat in de verkoopovereenkomst en/of de overgedragen garantievoorwaarden.

3. Koper kan uitdrukkelijk schriftelijk verklaren af te zien van garantie (bijvoorbeeld omdat deze hierdoor een prijsvoordeel heeft gekregen).
4. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt geen garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 11 – De betaling

1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper gebeuren.
2. Betaling van koper aan verkoper moet gebeuren op het moment van of voor het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
3. Verkoper en koper kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. 4. Indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen verkoper en koper overeen is gekomen dat er een ander moment van betaling is, dan is verkoper gerechtigd om over de niet betaalde bedragen maandelijks de rente in rekening te brengen.
6. Incassokosten mogen door verkoper aan koper in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de koper geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de koper alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de koper het formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Kom in contact